CẨM NANG HẠNH PHÚC

Thầy Thái Lễ Húc giảng thuật


CHƯƠNG 1 – MINH LÝ THIÊN (HIỂU RÕ VỀ LÝ)

  1. THẾ NÀO LÀ ĐẠO?

Phép tắc vận hành siêu việt thời gian và không gian của đại tự nhiên chính là Đạo.

Ngũ luân đại đạo là phép tắc tự nhiên.

Vợ chồng là căn bản của Ngũ Luân đại đạo.

Bản thân nỗ lực thực hành mới là người có đạo đức

  1. THẾ NÀO LÀ ĐỨC?

Thuận theo phép tắc làm người của đạo Ngũ Luân chính là Đức

Từ là đức của người làm cha, Hiếu là đức của người làm con.

Học Vi Nhân Phụ (Học làm cha của người)

  1. THẾ NÀO LÀ HIẾU?.

Thế hệ trước và thế hệ sau hoà thành một thể thì gọi là HIẾU.

Hành hiếu không thể chờ đợi

Học cách từ chối hội hè.

Hiếu Đễ là pháp bảo gia truyền.

Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ (Một ngày làm thầy, cả đời là cha)

Tâm Hiếu là do dạy mà ra.

  1. THẾ NÀO LÀ GIÁO?.

Giáo giả thượng sở thi hạ sở hiệu (Giáo là trên làm, dưới noi theo)

Con cái phản nghịch là kết quả, nguyên nhân ở đâu?.

Lời nói và hành vi của cha mẹ đối với con cái có ảnh hưởng rất sâu.

Hãy nhanh chóng gieo xuống hạt giống tốt.

Nuông chiều con là hại con.

Dạy con phải thận trọng ngay từ đầu.

Rèn luyện cho con cái là tôi luyện cho chúng năng lực của cả đời.

Thân giáo ắt noi theo.

Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên (Dựng nước quản dân, dạy học làm đầu)

Giáo dục con cái phải xếp ở vị trí đầu tiên.

  1. THẾ NÀO LÀ DỤC.

Dục giả dưỡng tử sử tác thiện dã (Dục là trưởng dưỡng cho con cái khiến làm việc thiện vậy)

Nguyên tắc giáo dục gia đình phải thống nhất

  1. THẾ NÀO LÀ THIỆN.

Nhận biết Thiện phải xem ở chỗ tồn tâm (tồn tâm: cách dụng tâm)

Tâm chân nhất thiết giai chân (Tâm chân thật thì tất cả đều chân thật)

Tự lợi là ác, lợi người là thiện.

Âm thiện và Dương thiện.

Nhận biết Thiện phải xem ảnh hưởng về sau.

Ái kính tồn tâm (Giữ gìn cái tâm Ái kính)

Kính trọng tôn trưởng.

Cùng người làm thiện.

Khuyên người làm thiện.

Thành nhân chi mỹ (Thành toàn việc tốt cho người)

Cứu người lúc nguy cấp.

Xả tài làm phước.

Hộ trì chánh pháp.

Hưng kiến đại lợi (Xây dựng kiến thiết, làm điều lợi ích lớn cho nhân dân)

Ái tích vật mệnh (Thương tiếc sinh mạng của loài vật)

  1. THẾ NÀO LÀ YÊU.

Nam nữ sống với nhau cũng phải theo phép tắc tự nhiên.

Nam nữ kết bạn phải thận trọng từ ban đầu.

Cẩn thận đề phòng truyền thông ô nhiễm tâm của trẻ.

Yêu là dùng tâm để cảm nhận nhu cầu của người khác

Cảm giác của Tình yêu là ấm áp.

Ngôn ngữ của Tình yêu là chính trực

Tâm địa của tình yêu là vô tư.

Hành vi của tình yêu là thành toàn.

  1. THẾ NÀO LÀ PHÚ (GIÀU CÓ)?

Phú (giàu có) ở chỗ biết đủ.

Dục là nguyên nhân làm nước mất nhà tan.

Không có trí tuệ, tiền là hoạ hoạn.

Bốn loại số phận của người đại phú.

Tài phú (của cải) là quả báo, nguyên nhân chân thật là bố thí

Nhân sinh có xả sẽ có đắc.

  1. THẾ NÀO LÀ QUÝ (CAO SANG)

Được người kính trọng là Quý

Người kính trọng người khác thì thường được người kính trọng.

Phải làm người phú quý thực sự.

Triều nhà Chu vì sao có thể hưởng được đất nước 800 năm