CẨM NANG HẠNH PHÚC

Thầy Thái Lễ Húc giảng thuật


LỜI KẾT

Văn hoá truyền thống có hai nền tảng, một là Hiếu đạo, Hiếu đạo quan trọng nhất là phải biết được niệm ân (nghĩ về ơn đức), biết được Hiếu thuận cha mẹ, đó gọi là “Thận chung truy viễn, dân đức quy hậu(Cẩn thận đến lâm chung, nhớ ơn tổ tiên xưa, đạo đức của dân chúng, trở nên càng dày sâu) . Tâm Hiếu mà không sinh ra được, đức hạnh cũng chẳng lớn nổi, bởi vì “thiểu thành nhược thiên tính, tập quán thành tự nhiên” (từ nhỏ dưỡng thành những phẩm hạnh như trời sinh, thói quen sẽ trở thành tự nhiên), cho nên giáo dục của người xưa chúng ta là “cấm ư vị phát chi vị dự” (ngăn chặn trước khi phát sinh), xem trọng việc dự phòng. Ngoài ra, còn một nền tảng nữa là Sư đạo, tinh tuý mà Sư đạo đại biểu là cái bổn thiện, tâm cung kính của một người, Hiếu, Kính có thể mở ra vô lượng đức hạnh của một người. Tục ngữ nói: “Bách thiện hiếu vi tiên“, câu nói này có hai ý nghĩa, thứ nhất Hiếu là đứng đầu trăm điều thiện, thứ hai, Hiếu mở ra rồi, trăm điều thiện tự nhiên sẽ mở.

Hiện nay giáo dục gia đình không còn nữa, giáo dục nhà trường cũng có vấn đề nghiêm trọng. Giáo dục nhà trường là kiến lập trên cơ sở của giáo dục gia đình; nói cách khác, thầy cô giáo có thể dạy tốt học sinh hay không, cứ nhìn vào thái độ của phụ huynh học sinh đối với thầy cô giáo. Người làm cha mẹ không tôn trọng thầy cô giáo trên trường thì học sinh làm sao trông mong vào thầy giáo được? Cho nên, cho dù có thầy cô giáo tốt muốn dạy, cũng rất là khó khăn.

“Kính lão tôn hiền, Hiếu thân tôn sư” là mĩ đức của dân tộc chúng ta, tổ tiên xưa của chúng ta lấy cái lý niệm này đời đời tương truyền, dạy dỗ thế hệ sau, chí ít có hơn ba nghìn năm lịch sử. Mấy nghìn năm trở lại đây, thành tựu của các thánh triết đều là do người mẹ cắm gốc, cho nên cái gốc giáo dục là ở gia đình. Dạy dỗ trẻ nhỏ là nhiệm vụ vĩ đại nhất trên thế gian, cũng là sứ mệnh gian nan nhất, vì thế cha mẹ với thầy cô giáo đều phải lấy thân làm gương, đây là quan trọng nhất. Thiện hạ an nguy đều nằm trong tay người mẹ, thế hệ sau có tiền đồ hay không, có thể vượt qua được thế hệ này hay không, cái quyền hành này đều nằm trong tay của người mẹ. Do đó, cha mẹ là thầy giáo đầu tiên của con cái, phải dạy dỗ con cái lìa khổ được vui, nhất định phải cắm cái gốc Hiếu Kính thật tốt.

 (HẾT)